Υπηρεσίες Nachos & Chips

Χρήση δάνειο

Παραχώρηση χρήσης μηχανημάτων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό στους χώρους εστίασης.